جاکلیدی هوشمندچراغ دار

جاکلیدی هوشمندچراغ دار

        * جا کلیدی حساس به صدا دارای حسگر مخصوص است که وقتی شما سوت می زنید آژیر آن به صدا              درآمده و چراغ چشمک زن آن نیز روشن می شود.
برای کسی که دوستش دارید بنویسید بصورت کادو برای ایشان ارسال نماییم